LIÊN HỆ

Di truyền học lựa chọn hoạt động trên bốn lục địa để hỗ trợ các nhà sản xuất thịt lợn tìm kiếm cao nhất trong hiệu quả, hiệu suất và giá trị. Vui lòng chọn văn phòng địa phương của bạn để liên hệ với chúng tôi.

Choice Genetics Vietnam
Ap 5, Tan Hung
Dong Phu, Binh Phuoc
P: +84 (9) 1925 1095
Bui Van Nhac